Untitled Document
MENU
Untitled Document
NIP Nama Dosen Edit
19531223 198203 1 006 Drs. H. Sulaiman L. Azis, M.S detail
19540503 199103 2 001 Dra. Hj. Hadidjah, M. Ag detail
19500220 197902 2 001 Dra. Hj. Junaenah Misbah, M.P detail
19601119 199103 1 001 Dr. M. Tahir Sapsuha, M. Ag detail
19571221 198703 1 002 Dr. Abd.Rahman Ismail Marasabe detail
19550602 199203 1 001 Dr. M. Djidin, M. Ag detail
19570817 199203 2 002 Dra. Atika Achmad, M. Pd detail
19680531 199303 1 005 Drs. Muhammad, M. Pd detail
19640817 199203 1 003 Drs. Usman Ilyas, M.Pd detail
19670114 199403 1006 Drs. Radjiman Ismail, M. Pd detail
19690102 199403 1 002 Drs. Murid, MA detail
19680525 199803 1 005 Jubair Situmorang, S. Ag, M. detail
19650711 199403 1 002 Drs. Ansar Tohe, M.Fil. I detail
19601205 199403 1 002 Dr. Drs. Arifin Rada, MH detail
19590828 199103 2 001 Dra. Nuraini Kamaluddin, M.Ag detail
19510715 198603 1 001 Yahya Abd.Rahman Misbah, MA detail
19640805 199403 1 003 Drs. Kamarun M. Sebe, M. Pd detail
19670222 199403 1 002 Dr. Muhammad Wardah, M.Ag detail
19640429 199203 1 001 Drs. Zainuddin Arifin, M.Phil detail
19661227 199203 1 006 Drs. Darsis Humah, SH, MH detail
19540503 198503 1 002 Drs. Hamid A. Basyarun, M. Si detail
19691127 199403 1 002 Dr. Samlan Hi. Ahmad, M. Pd detail
19650505 199403 1004 Dr. Amanan Soleman Saumur M. H detail
19630110 199303 2 002 Dra. Suryani Hi. Umar, M.Pd detail
19560818 199303 1 001 Drs. Amin Dali Lapatiani, MA detail
19671231 199803 1 023 Baharudin, S. Ag, MA detail
19650730 199803 1 001 Drs. Burhan, M. Sos.I detail
19701220 199903 1 001 Khalid Hasan Minabari,S. Ag, M detail
19630817 199803 1 002 Drs. Abd. Fattah, M. Pd detail
19621231 199803 1 007 Dr. Mustamin Giling, M. Fil.I detail
19750302 199903 1 002 Dr. Adnan Mahmud, S. Ag., MA detail
19690118 199603 1 001 Dr. Yamin Hadad, M. HI detail
19681115 200003 2 002 Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag detail
19631231 200003 1 030 Dr. Hamzah, M. Ag detail
19710325 200112 1 003 Mubin Noho, S. Ag, M. Ag detail
19750627 200003 1 001 Abdurrahman Hi. Usman, S.Pd, S detail
19711005 200003 1 003 Sahjad M. Aksan, S.Ag, M.Phi detail
19630707 199203 1 008 Drs. Muhdi Alhadar, M. Ag detail
19740512 199903 1 005 Dr. Muhammad Guntur Alting, S. detail
19700905 199803 1 003 Kasman Hi. Ahmad, S. Ag, M. Pd detail
19690930 199903 1 001 Dr. Abu Sanmas, SH, MH detail
19671123 199303 2 002 Dra. Nurhasnah Abbas,M. Pd.I detail
19690812 199703 1 001 Drs. Ramli Yusuf, M. Pd detail
19760116 199903 1 001 Jumahir Jamulia, S. Pd, M. Hu detail
19620917 200003 1 002 Muhammad Ar Husein, SH, MH detail
19710905 200003 1 003 Musa Marengke, S.Ag, M. Pd detail
19720913 199903 2 002 Wahdiah, S. Ag, M.Pd detail
19720128 199803 2 001 Marwah Adam, S. Ag.,MH detail
19630806 200003 1 001 Drs. Harun Ginoni, MHI detail
19720528 200112 1 002 Dindin Wahyudin, S.Ag, M.Ag detail
19760916 200112 1 002 Asep Hedi Turmudi, S.Ag, MA detail
19770309 200312 2 002 Marini Abdul Djalal, S.Ag, M.H detail
19780520 200312 2 005 Rosita Alting, S.Ag., M.Ag detail
19740910 199903 2 003 Marwia Hi. Ibrahim, S. Ag., M detail
19680817 199903 1 003 Agus Salim Bujang, S.Sos., M detail
19730117 200003 1 002 Muhammad Ridha Assagaf, S.Ag., detail
19711122 200003 1 004 Makbul A.H. Din, S.Ag., M. Si detail
19681231 200312 1 020 Jasmin, S.Ag, MM detail
19790408 200312 1 004 Sudin Yamani,SHI, MA detail
19751229 200312 1 001 Nirwan Umasugi, S.Ag, MA detail
19780909 200312 1 004 Abu Sahman Nasim, S. Ag, LL.M detail