Untitled Document
MENU
Untitled Document
NIP Nama Pegawai Edit
19760715 Ilmiyati M. Djafar, S. Ag detail
19630805 Drs. Ibrahim Muhammad,M.Pd.I detail
19700713 H. Rusli Libahongi, S.Ag, M.AP detail
19680423 Dra. Aisa Umarella detail
19700411 Huzaimah, S. Ag., M. PdI detail
19600807 Masita Umarella, SH. detail
19710424 Sampini, S. Ag, M. Pd detail
19731207 Fadiyah Albaar, S. Ag detail
19690607 Ramli La Isi, SH detail
19690911 Syami Muhammad, SE detail
19760321 Nuraen Ahmad, S. Ag, S. IP.,M. detail
19711218 Rosdianti Ishak, S. Ag detail
19751016 Sukmawati, S. Ag detail
19761222 Dalilah, ST detail
19750303 Lulu BinTahir Achmad, SE detail
19711128 Yunan W. Jabid, SE detail
19751102 Muhammad Hasbullah Hanafi, S. detail
19810817 Rusdi Naemuddin, S. Pd.I., M. detail
19681115 Satia, S.Ag detail
19751029 Muhammad Saifun Rumanama, SE detail
19830904 Iis Suryaningsih, SE detail
19580929 Yunus Ahadi detail
19821011 Tatang Supriyanto, SE detail
19790619 Husen Albaar, SE detail
19811216 Hatidja, S.Kom detail
19840121 Sitti Nurulbayti, SE detail
19850617 Abd. Rahman, S. Kom detail
19830602 Musda Mulyani, S. Si detail
19841010 Hilman Idrus, S. Pd.I detail
19830422 Maimuna M. Nur, SE detail
19831024 Akhyar Alimuddin, SE detail
19850912 Muh. Amin Kelilauw, ST detail
19880318 Fauzi, S.Kom detail
19671010 Lutfi Kasim, S. PdI detail
19660626 Fatmawati Madjodjo, S. Pd.I detail
19690422 Salamah, S. Pd.I detail
19800720 Hasbullah Fahmy Reniwuryaan, S detail
19850704 M. Aziz Muhammad Nur, S. Pd.I detail
19830307 Muhammad Yunus detail
19751103 Isji Hardi, A. Md., S. Sos detail
19661202 Nona Djoronga detail
19830805 Marlina Fomanyira detail
19770706 Muhammad Zubaydi Rowo detail
19840525 Yudi Fara detail
19720717 Sucipto detail
19790604 Saleh Ohoiwuy detail
19840212 Zulfikar Ali detail